sobota, 23 czerwca 2012

DIAGNOZA PO KLASIE 1

Celem diagnozy jest sprawdzenie stopnia opanowania przez uczniów kończących naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej umiejętności i wiadomości kształtowanych na tym etapie edukacji oraz przygotowanie uczniów do pisania badania umiejętności na zakończenie nauki w szkole podstawowej. Diagnozowane umiejętności i wiadomości są zgodne z programami nauczania do pakietów WSiP i z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania.
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

DIAGNOZA UMIEJĘTNOŚCI HUMANISTYCZNYCH- PONIEDZIAŁEK:
1. Czytanie i rozumienie prostych tekstów
2. Pisanie z pamięci krótkich, prostych zdań
3. Odczytywanie prostych rysunków, piktogramów,znaków informacyjnych, napisów.
4. Posługiwanie się ze zrozumieniem określeniami: głoska, litera. sylaba, wyraz, zdanie.
5. Przepisywanie prostych, krótkich zdań
6. Dbałość o estetykę i poprawność graficzną pisma.

DIAGNOZA UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH -WTOREK:
1. Znajomość sposobów przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku.
2. Ochrona przyrody.
3. Znajomość nazw i kolejności następowania dni tygodnia i nazw miesięcy.
4. Rozpoznawanie roślin i zwierząt żyjących w różnych środowiskach przyrodniczych.
5. Nazywanie zjawisk przyrodniczych charakterystycznych dla różnych pór roku.
6. Orientacja na kartce papieru ( kierunek strzałek, odnajdywanie informacji)
7. Sprawne liczenie obiektów, w przód i wspak w zakresie 20.
8. Dodaje i odejmuje w zakresie 10, poprawnie zapisuje te działania.
9. Zapisuje rozwiązanie zadania z treścią.
10. Rozpoznawanie czasu na zegarze (pełne godziny).
11. Zna wartości monet.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz